اعضای شورای سازمان

جناب آقای دکتر مدیح

شهردار

img_9250

جناب آقای علی ناصری

فرماندار

%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%db%8c

سرکار خانم بی بی عصمت سرفرازی

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع

سرفرازی

جناب آقای مرتضی یزدان شناس

رئیس اتاق اصناف

%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%db%8c%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3

جناب آقای لک زایی

کارشناس حوزه اقتصادی استانداری