اعضای هیئت مدیره

جواد بهدانی رئیس هیئت مدیره

مسعود فال سلیمان عضو هیئت مدیره

حسن خسروی عضو هیئت مدیره