اعضای هیئت مدیره

جناب آقای حسن خانزاد

رئیس هیئت مدیره

خانزاد

جناب آقای فخار

عضو هیئت مدیره

فخار