اعضای هیئت مدیره

محمد محمدزاده رئیس هیئت مدیره

مسعود فال سلیمان عضو هیئت مدیره

حسن دلپسند عضو هیئت مدیره