توسط سازمان

پروژه های پیشنهادی 5ساله آتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند
ردیف عنوان پروژه اعتبار پروژه(ریال) محل اجرا توضیحات
1 تکمیل پروژه سردخانه 10000000000 ضلع جنوب شرق میدان مرکزی تره بار درصورت تأمین اعتبار
2 احداث بازار بزرگ شیلات 3000000000 ضلع غرب میدان مرکزی میدان تره بار درصورت تأمین اعتبار
3 احداث ساختمان اداری 5000000000 ضلع جنوب غرب میدان مرکزی میوه و تره بار از محل بودجه داخلی سازمان
4 احداث 70غرفه تجاری 10000000000 حاشیه روز بازار بهشتی (ضلع جنوب و غرب) در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
5 احداث 100 غرفه تجاری 17000000000 حاشیه وداخل میدان مرکزی میوه و تره بار (ضلع غرب وجنوب) در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
6 احداث 20غرفه تجاری 3400000000 حاشیه و داخل بازار پاسداران در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
7 احداث روز بازار در شمال شهر(یک شنبه بازار) 3000000000 ضلع جنوب میدان تره بار در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
8 احداث بازار روز در مهر شهر 5000000000 مشخص نگردیده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
9 احداث بازار روز غفاری 5000000000 ابتدای غفاری جنب گمرک در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
10 احداث بازار روز سبزی فروشان 2000000000 مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
11 احداث 40 کانکس 6000000000 بر اساس ضرورت در سطح شهر در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
12 احداث مکان جهت ساماندهی ماشین های سیار 2000000000 مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
13 احداث مکان جهت ساماندهی مشاغل مزاحم (33شغل بر اساس مصوب هیات وزیران) 330میلیارد ریال مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
14 احداث 40غرفه میدان مرکزی میوه و تره بار جهت عمده فروشی 16000000000 میدان مرکزی تره بار در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
15 احداث 5هایپر مارکت 5000000000 سطح شهر در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
16 احداث تالار پذیرایی 5000000000 بازار رجایی (ورودی از سمت بلوار امام رضا) در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
17 احداث بازار دام زنده 2000000000 مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
18 راه اندازی روز بازار خودرو 1000000000 بازار بهشتی در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
19 زیبا سازی روز بازارها 10000000000 بازارهای موجود در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی