توسط سازمان

پروژه های پیشنهادی ۵ساله آتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بیرجند
ردیف عنوان پروژه اعتبار پروژه(ریال) محل اجرا توضیحات
۱ تکمیل پروژه سردخانه ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ضلع جنوب شرق میدان مرکزی تره بار درصورت تأمین اعتبار
۲ احداث بازار بزرگ شیلات ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ضلع غرب میدان مرکزی میدان تره بار درصورت تأمین اعتبار
۳ احداث ساختمان اداری ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ضلع جنوب غرب میدان مرکزی میوه و تره بار از محل بودجه داخلی سازمان
۴ احداث ۷۰غرفه تجاری ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حاشیه روز بازار بهشتی (ضلع جنوب و غرب) در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۵ احداث ۱۰۰ غرفه تجاری ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ حاشیه وداخل میدان مرکزی میوه و تره بار (ضلع غرب وجنوب) در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۶ احداث ۲۰غرفه تجاری ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ حاشیه و داخل بازار پاسداران در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۷ احداث روز بازار در شمال شهر(یک شنبه بازار) ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ضلع جنوب میدان تره بار در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۸ احداث بازار روز در مهر شهر ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشخص نگردیده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۹ احداث بازار روز غفاری ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ابتدای غفاری جنب گمرک در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۰ احداث بازار روز سبزی فروشان ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۱ احداث ۴۰ کانکس ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بر اساس ضرورت در سطح شهر در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۲ احداث مکان جهت ساماندهی ماشین های سیار ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۳ احداث مکان جهت ساماندهی مشاغل مزاحم (۳۳شغل بر اساس مصوب هیات وزیران) ۳۳۰میلیارد ریال مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۴ احداث ۴۰غرفه میدان مرکزی میوه و تره بار جهت عمده فروشی ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میدان مرکزی تره بار در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۵ احداث ۵هایپر مارکت ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سطح شهر در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۶ احداث تالار پذیرایی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بازار رجایی (ورودی از سمت بلوار امام رضا) در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۷ احداث بازار دام زنده ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مشخص نشده در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۸ راه اندازی روز بازار خودرو ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بازار بهشتی در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی
۱۹ زیبا سازی روز بازارها ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ بازارهای موجود در صورت تامین اعتبارتوسط شهرداری یا سازمان یا مشارکت بخش خصوصی