کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵

مدیریت شهری در بخش ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با هدف رفع مزاحمتها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای غیر اصولی مشاغل و واحدهای صنعتی با هویت ایجاد شده بر مبنای اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها،نظارت،پیگیری و انتقال صنایع و مشاغل در هر شهر و سامان بخشی ناهنجاریها اجرایی می شود.

دانلود شیوه نامه اجرایی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵