معرفی پرسنل

جناب آقای هاشم طوقی

حوزه معاونت اجرایی

جناب آقای حمید رضا صادق پور

حوزه معاونت اداری مالی