سایبان گذاری

  • سایبان گذاری بازار روز پاسداران با مشارکت بخش خصوصی با مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال