سایبان گذاری

  • سایبان گذاری بازار روز پاسداران با مشارکت بخش خصوصی با مبلغ 260 میلیون ریال