تجهیز چهارشنبه بازار به دوربین

  • تجهیز چهارشنبه بازار بصورت کامل به دوربین مدار بسته و برقراری لینک مستقیم با ساختمان اداری سازمان با اعتبار ۲۵۰ میلیون ریال