احداث نمازخانه

  • احداث نمازخانه و دفتر بازار در بازار روز غفاری 200 میلیون ریال