سایبان گذاری

  • سایبان گذاری ضلع جنوب بازار غفاری و هدایت دستفروشان به بازار با اعتبار 150 میلیون ریال