عرضه قارچ

احداث کانکس عرضه مستقیم قارچ با مشارکت بخش خصوصی با اعتبار حدود ۱۵۰ میلیون ریال