عرضه قارچ

احداث کانکس عرضه مستقیم قارچ با مشارکت بخش خصوصی با اعتبار حدود 150 میلیون ریال