مشارکت بخش خصوصی در بازار غفاری

مشارکت بخش خصوصی در بازار غفاری

آغاز ساخت غرفه های تجاری در بازار غفاری براساس مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند ،شورای سازمان و هیئت مدیره پس از سیر مراحل قانونی