انتصاب عضو کار گروه تخصصی ساماندهی صنوف،مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور

انتصاب عضو کار گروه تخصصی ساماندهی صنوف،مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور

مهندس علیرضا عباسی مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری بیرجند توسط سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به عنوان عضو کار گروه تخصصی ساماندهی صنوف،مشاغل و فعالیت های شهری شهرداری های کشور منصوب گردید.