تابلو گذاری بازار غفاری

تابلو گذاری بازار غفاری

مدیر عامل سازمان خبرداد: کلیه ورودی های بازار جدید غفاری وغرفه های جدید بازار که با مشارکت بخش خصوصی احداث گردیده اند جهت رفاه حال شهروندان به تابلو مجهز گردیدند

.