مزایده غرفه ها

مزایده غرفه ها

فرم های شرکت در مزایده اجاره غرفه ­های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده­های کشاورزی شهرداری بیرجند

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید فرم های مربوط به مزایده را شامل قانون منع مداخله کارمندان، فرم های شرایط شرکت در مزایده،فرم 30 بهشتی، فرم 46 پاسداران، فرم اغذیه پاسداران، فرم حاشیه تره بار بهدانی، فرم حاشیه تره بار،کانکس سایت اداری دانلود کنید.

قانون منع مداخله کارمندان

شرایط شرکت در مزایده

فرم 30بهشتی

فرم 46پاسداران

فرم اغذیه پاسداران

فرم حاشیه تره بار بهدانی

فرم حاشیه تره بار.

کانکس سایت اداری